Regulamin
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siemiątkowie

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien :
a) Okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
b) Zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
6. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

WYPOŻYCZENIA

1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów w tym 3 woluminy z działu beletrystyki.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 20 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka .
5. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza . Jemu też zwraca wypożyczone książki.
6. Wypożyczalnia stosuje wolny dostęp do półek.

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia i lub zniszczenia odpowiada czytelnik. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻĘK

1. Czytelnik do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty upomnienia w kwocie 4zł.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat , biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

PORADY I INFORMACJE

1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów on-line, wydawnictw informacyjnych itp.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiątkowie.

© 2023 Biblioteka - Ośrodek Kultury w Siemiątkowie