STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W Siemiątkowie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiątkowie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 862 ).

3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2017 r. poz. 60.)

4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.)

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 z późn. zm.).

6) Niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest wieś Siemiątkowo, ul. Władysława Reymonta 2, a terenem działania Gmina Siemiątkowo.

§ 3

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Siemiątkowo.

2. Biblioteka działa w formie instytucji kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

3. Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielność prowadzenia gospodarki finansowej.

4. Organizator może kontrolować działalność Biblioteki.

5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie.

§ 4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Siemiątkowo.

2. Biblioteka prowadzi rozszerzoną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury.

§ 6

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2) Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

3) Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, a przede wszystkim tworzenie baz danych i udostępnianie ich.

4) Prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służącym popularyzacji książki i czytelnictwa.

5) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami, w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa gminy.

6) Podejmowanie innych zadań dla zaspokojenia potrzeb użytkowników, wchodzących w zakres upowszechniania kultury i wiedzy.

7) Tworzenie warunków do rozwijania różnorodnych form komunikacji społecznej w sporządzaniu i prowadzeniu projektów edukacyjno-kulturalnych.

3. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

 

§ 7

1. Biblioteką zarządza i jej działalnością kieruje Kierownik. Reprezentuje ją na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w jej imieniu.

2. Do dokonywania czynności prawnych może być upoważniony pełnomocnik, działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

3. Jeśli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

4. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

5. Wójt Gminy jest bezpośrednim zwierzchnikiem Kierownika.

6. Kierownik jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 8

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiątkowie ul. Władysława Reymonta 2;

09-135 Siemiątkowo, prowadzi :

- Wypożyczalnię,

- Czytelnię.

§ 9

Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 10

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, towarzystwa i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 11

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

§ 12

1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z pobranych opłat i innych źródeł.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Kierownika Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy Siemiątkowo.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Siemiątkowo.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Wszelkich zmian w statucie dokonuje się wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

© 2023 Biblioteka - Ośrodek Kultury w Siemiątkowie